Cơ sở Dầu Giây

Sinh viên đang học  »  Cơ sở Dầu Giây


Thông Báo Lịch Học Các Lớp Dầu Giây (Ngày 4/4/2015)

Thứ bảy ngày 4/4/2015 lớp 12KD411 học lại môn Toeic 1.

Thứ bảy ngày 4/4/2015 lớp 14KD411 học môn Toeic 1. (14KD511 nghĩ)

Thứ bảy ngày 4/4/2015 lớp Dược 14DD411 đi học bình thường.

Trân Trọng.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  174,748       1/229