Cơ sở Dầu Giây

Sinh viên đang học  »  Cơ sở Dầu Giây


NỘI DUNG

  Thông báo lịch học lớp 14KD411,14KD511, 14DD411 , Ngày 9/5/2015

  Ngày 09/05/2015 : lớp  14KD411,14KD511  học môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh (Thầy Thịnh giảng)

                                :Lớp 14DD411 học môn: Hóa đại cương vô cơ

  Ngày 10/05/2015 : Lớp 14DD411 học môn: Toán cao cấp 

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    160,183       1/217