Cơ sở Dầu Giây

Sinh viên đang học  »  Cơ sở Dầu Giây


Thông báo lịch học lớp 14KD411,14KD511, 14DD411 , Ngày 9/5/2015

Ngày 09/05/2015 : lớp  14KD411,14KD511  học môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh (Thầy Thịnh giảng)

                              :Lớp 14DD411 học môn: Hóa đại cương vô cơ

Ngày 10/05/2015 : Lớp 14DD411 học môn: Toán cao cấp 

Trân trọng./.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  189,748       1/834