Cơ sở Dầu Giây

Sinh viên đang học  »  Cơ sở Dầu Giây


Thông báo lịch học và lịch thi

Ngày 30/05/2015 lớp 14DD411 đi thực hành môn hóa vô cơ 7h30 ( học viên đăng ký xe có mặt lúc 6h)

Ngày 31/05/2015 Lớp 14KD411,14KD511 8h thi hết môn ( Marketing CB, Tư tưởng Hồ Chí Minh)

Trân trọng./.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  189,767       1/253