Cơ sở Dầu Giây

Sinh viên đang học  »  Cơ sở Dầu Giây

Thay đổi lịch học lớp 14KD411, 14KD511

Thứ Bảy 29/08/2015 nghỉ, Chủ nhật 30/08/2015 Lớp 14KD411, 14KD511 học môn Tài Chính Doanh Nghiệp (Thầy Quyền)

Trân trọng.