Sinh viên

Nghiên cứu khoa học  »  Quyết định  »  Sinh viên


Quy định NCKH sinh viên 2012

Trường Đại học Lạc Hồng ban hàng quy định nghiên cứu khoa học sinh viên theo quyết định số 267/QĐ-ĐHLH ngày 05/5/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng. Quy định này được áp dụng từ đợt nghiên cứu khoa học cấp trường vào tháng 12/2012. Các Khoa và sinh viên thực hiện đúng theo quy định này. Xem chi tiết trong file đính kèm.

     Quy định nghiên cứu khoa học sinh viên


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  25,207       1/372