Sinh viên 5 tốt

Đoàn TN - Hội SV  »  Sinh viên 5 tốt

Quyết định số 46QĐ/HSVT của Hội Sinh viên trường v/v tặng danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường năm học 2011 - 2012.