Sinh viên 5 tốt

Đoàn TN - Hội SV  »  Sinh viên 5 tốt


Công văn xét chọn danh hiệu Sao Tháng giêng năm 2015 và sinh viên năm 5 tốt năm học 2013 - 2014.

1. Thông báo xét chọn tại đây

2. Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp trường giai đoạn 2014 – 2018. Các Đ/c tải về tại đây

3. Mẫu báo cáo thành tích Sinh viên 5 tốt

4. Mẫu báo cáo thành tích Sao Tháng Giêng

5. Mẫu tờ trình đề nghị xét chọn danh hiệu Sao Tháng giêng năm 2015 và sinh viên năm 5 tốt năm học 2013 - 2014. Các Đ/c tải về tại đây

6. Tóm tắt xét chọn danh hiệu Sao Tháng giêng năm 2015 và sinh viên năm 5 tốt năm học 2013 - 2014. Các Đ/c tải về tại đây


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  70,082       1/833