Lecturer Scientific Research

Faculty of Information Technology  »  Research  »  Lecturer Scientific Research


Một số phương pháp lựa chọn thuộc tính gom cụm sử dụng lý thuyết thông tin

Phạm Công Xuyên, Nguyễn Thanh Tùng (2019), “Một số phương pháp lựa chọn thuộc tính gom cụm sử dụng lý thuyết thông tin”, Kỷ yếu Hội nghị KHCN Quốc gia lần thứ XII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR), Huế, 07-08/6/2019, Trang 298. Click


  • Address: 10 Huynh Van Nghe street, Buu Long ward, Bien Hoa city, Dong Nai province.
  • Tel: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Lac Hong University
  47,173       1/665