Lecturer Scientific Research

Faculty of Information Technology  »  Research  »  Lecturer Scientific Research


Kỹ thuật học sâu để giải quyết bài toán chuẩn đoán bệnh lao phổi

Đoàn Thiện Minh, Trần Văn Lăng, Văn Đình Vỹ Phương, Phan Mạnh Thường (2019), “Kỹ thuật học sâu để giải quyết bài toán bệnh lao phổi”, Kỷ yếu Hội nghị KHCN Quốc gia lần thứ XII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR), Huế, 07-08/6/2019, Trang 234 : Download


© 2019 Lac Hong University
  20,000       1/146