Chương trình hợp tác quốc tế

Hợp tác đối ngoại  »  Chương trình hợp tác quốc tế

Huỳnh Trung Tâm

   

Tiến sĩ Huỳnh Trung Tâm

Chức vụ

Trưởng phòng

Nhiệm vụ Quản lý chung về hoạt động Quan hệ Quốc tế 

Chuyên ngành

Tiến sĩ ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Nam California (University of Southern California, USA)

Thạc sĩ ngành Giảng dạy tiếng Anh (MA in TESOL), Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

Giảng dạy Tiếng Anh Chuyên ngành Quản trị
Về tôi  
Email trungtamhuynh@yahoo.com.vn 

 

Phòng Quan hệ Quốc tế

(061) 3953 128 - qhqt@lhu.edu.vn