Chương trình hợp tác quốc tế

Hợp tác đối ngoại  »  Chương trình hợp tác quốc tế

Nguyễn Tam Sơn

Tiến sĩ Nguyễn Tam Sơn

Chức vụ

Chuyên viên - Giảng Viên

Nhiệm vụ Đảm nhận thủ tục tiếp đoàn; Văn bản Hành chính; Làm thủ tục Visa; Báo cáo kết quả làm việc; Kiểm định chất lượng

Chuyên ngành

Tiến sĩ ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Bulacan (Bulacan University, Philippines)

Thạc sĩ Kinh tế học, Học viện Xã hội Châu Á (Asian Social Institute, Philippines)

NCS Tài chính công, Đại học Kinh tế tp HCM

Giảng dạy Kinh tế học; Kinh tê Vi mô; Kinh tế Vĩ mô
Về tôi Website
Email sonqhqt@gmail.com 

 

Phòng Quan hệ Quốc tế

(061) 3953 128 - qhqt@lhu.edu.vn