Hệ thống bằng cấp

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Hệ thống bằng cấp

Chứng chỉ Công nghệ thông tin

 

Quyết định về việc ban hành Mẫu chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin  (Xem chi tiết)

Mẫu chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin:

- Cơ bản (Xem chi tiêt)

- Nâng cao (Xem chi tiết)

 


© 2019 Đại học Lạc Hồng
  5,397       819/5,093