Hệ thống bằng cấp

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Hệ thống bằng cấp


Chứng chỉ Công nghệ thông tin

 

Quyết định về việc ban hành Mẫu chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin  (Xem chi tiết)

Mẫu chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin:

- Cơ bản (Xem chi tiêt)

- Nâng cao (Xem chi tiết)

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  29,598       1/158