Thông báo

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Thông báo

LHU triển khai chương trình Đăng ký học

Sinh viên xem thông tin chi tiết tại: http://lhu.edu.vn/21/26849/LHU-trien-khai-chuong-trinh-Dang-ky-hoc.html