Thông báo

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Thông báo

DANH SÁCH GVHD THỰC TẬP ĐỢT 01/07/2014

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP ĐỢT 01/07/2014

Lưu ý:

1. Sinh viên đăng ký thực tập nhưng không được phân GVHD là do thiêu hồ sơ đăng ký thực

2. Sinh viên đăng ký thực tập lần 2 nhưng chưa đóng lệ phí thực tập cũng không được phân GVHD

3. Sinh viên NCKH nhưng chưa hoàn tất hồ sơ đăng ký thực tập sẽ không được báo cáo.

4. Nhưng trường hợp trên, bổ sung gấp đến hết ngày 16/08/2014, sau thời hạn trên sẽ không giải quyết.