Thông báo

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Thông báo

[10CT111] Ký tên điểm rèn luyện

Sinh viên lớp 10CT111 gặp nhân viên trực Khoa để ký tên điểm rèn luyện

Thời hạn: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/8/2014

Sinh viên có thắc mắc, vui lòng liên hệ cô Liễu (lieu@lhu.edu.vn) để phản hồi.