Thông báo

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Thông báo

[Sát hạch tin học] Lịch học ôn thi

Sinh viên đăng ký học Ôn thi sát hạch tin học (Nội dung: Word & Excel)

- Xem lịch tại: calen.lhu.edu.vn

- Giảng viên: Nguyễn Minh Phúc

- Lịch học: từ ngày 25/8/2014 - 04/9/2014

Nội dung thi: sinh viên xem chi tiết tại mục số 2, http://cs.lhu.edu.vn/209/12824/Chuan-dau-ra.html