Thông báo

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Thông báo

Danh sách GVHD thực tập đợt 01/07/2014 (cập nhật ngày 29/08)

Danh sách GVHD thực tập đợt 01/07/2014

Lưu ý: Rất nhiều trường hợp sau khi đã có GVHD nhưng vẫn chưa liên lạc với GVHD. Sinh viên nhanh chóng liên lạc với GVHD để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp.