Thông báo

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Thông báo

Xét cấp học bổng năm 2014

Sinh viên xem điều kiện và hướng dẫn thực hiện hồ sơ: Xét cấp học bổng Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó năm học 2014, tại mục số 3, link: http://cs.lhu.edu.vn/98/9182/Mau-van-ban.html