Thông báo

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Thông báo

[2014-2015] Lịch học lại TOEIC, HK I

Lịch học lại môn TOEIC, Học kỳ I năm học 2014 - 2015

Mã lớp Môn Thứ Buổi Phòng Giảng viên
HL_TOEIC 5-01 TOEIC 5 3 Tối G202 Lê Đức Thịnh
HL_TOEIC 5-02 TOEIC 5 5 Tối G202 Lê Đức Thịnh
HL_TOEIC 2-02 TOEIC 2 7 Tối G202 Lê Đức Thịnh
HL_TOEIC 1-01 TOEIC 1 2 Tối D401 Lê Thanh Bình
HL_TOEIC 2-01 TOEIC 2 CN Sáng D402 Lê Thanh Bình
HL_TOEIC 5-04 TOEIC 5 CN Chiều D302 Lê Thanh Bình
HL_TOEIC 3-01 TOEIC 3 3 Tối D401 Nguyễn Ao Quang Vinh
HL_TOEIC 3-02 TOEIC 3 5 Tối D401 Nguyễn Ao Quang Vinh
HL_TOEIC 3-03 TOEIC 3 5 Tối D201 Nguyễn Thị Thanh Loan
HL_TOEIC 5-05 TOEIC 5 CN Sáng D403 Phạm Hồng Thái
HL_TOEIC 4-01 TOEIC 4 3 Tối D403 Trần Hồ Anh Phong
HL_TOEIC 5-03 TOEIC 5 5 Tối D406 Trần Hồ Anh Phong
Môn học Khoa Tên lớp
TOEIC 1 Công nghệ Thông tin HL_TOEIC 1-01
TOEIC 2 Công nghệ Thông tin HL_TOEIC 2-01
TOEIC 3 Công nghệ Thông tin HL_TOEIC 3-02
TOEIC 4 Công nghệ Thông tin HL_TOEIC 4-01
TOEIC 5 Công nghệ Thông tin HL_TOEIC 5-02