Thông báo

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Thông báo

Thay đổi thời gian nộp hồ sơ xét cấp bằng Tốt nghiệp

Khoa thông báo thay đổi thời gian nộp giấy tờ xét cấp bằng tốt nghiệp.

Sinh viên xem điều kiện, quy trình nộp giấy tờ và thời hạn tại mục 1, 2 phần Mẫu văn bản

Link: http://cs.lhu.edu.vn/98/9182/Mau-van-ban.html