Thông báo

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Thông báo

v/v xem thông báo mới của Khoa từ ngày 1/10/2014

Theo thông báo từ Trung tâm quản lý website Trường, từ ngày 01/10/2014, sinh viên xem thông báo mới của Khoa tại trang:  http://me.lhu.edu.vn/

Thông tin về tài khoản đăng nhập trang http://me.lhu.edu.vn/, sinh viên liên hệ Trung tâm Thông tin tư liệu (Phòng A201).

Trân trọng.