Giới thiệu

Khoa Đông phương học  »  Giới thiệu


Sứ mạng và Tầm nhìn

1. Sứ mạng và tầm nhìn của Khoa Đông phương học

- SỨ MẠNG:
Khoa Đông phương học là đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn theo hướng ứng dụng; cung cấp nhân lực có phẩm chất đạo đức, thông thạo về ngôn ngữ và am hiểu về văn hóa Á Đông, phục vụ cộng đồng, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kì hội nhập quốc tế.
- TẦM NHÌN:

Đến năm 2030, trở thành đơn vị đào tạo hàng đầu về lĩnh vực ngôn ngữ, văn hóa ứng dụng Á Đông tại Việt Nam.

2. Sứ mạng và tầm nhìn của CTĐT (ngành)

2.1. Sứ mạng và tầm nhìn của ngành Trung Quốc học

- Sứ mạng:

Ngành Trung Quốc học là đơn vị đào tạo trình độ cử nhân chuyên ngành Trung Quốc học, cung cấp nguồn nhân lực hiểu biết về văn hóa và có khả năng sử dụng ngôn ngữ Trung Quốc mà đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế đang cần.

- Tầm nhìn: 

Hội nhập với xu thế phát triển của Trường Đại học Lạc Hồng, đến năm 2030, ngành Trung Quốc học - Khoa Đông phương học trở thành đơn vị đào tạo hàng đầu thu hút và đáp ứng sự quan tâm, sự đòi hỏi của đất nước về trình độ ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, một trong những nước đang dẫn đầu về đầu tư vào Việt Nam.

2.2. Sứ mạng và tầm nhìn của ngành Nhật Bản học

- Sứ mạng:

Ngành Nhật Bản học là đơn vị đào tạo trình độ cử nhân chuyên ngành Nhật Bản học, cung cấp nguồn nhân lực hiểu biết về văn hóa và có khả năng sử dụng ngôn ngữ Nhật Bản mà đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế đang cần.

- Tầm nhìn: 

Hội nhập với xu thế phát triển của Trường Đại học Lạc Hồng, đến năm 2030, Ngành Nhật học - Khoa Đông phương học trở thành đơn vị đào tạo hàng đầu thu hút và đáp ứng sự quan tâm, sự đòi hỏi của đất nước về trình độ ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản, đất nước đang dẫn đầu về đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là tỉnh Đồng Nai - một tỉnh có khá nhiều khu công nghiệp của Nhật Bản.

2.3. Sứ mạng và tầm nhìn của ngành Hàn Quốc học

- Sứ mạng:

Ngành Hàn Quốc học là đơn vị đào tạo trình độ cử nhân chuyên ngành Hàn Quốc học, cung cấp nguồn nhân lực hiểu biết về văn hóa và có khả năng sử dụng ngôn ngữ Hàn Quốc mà đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế đang cần.

- Tầm nhìn: 

Hội nhập với xu thế phát triển của Trường Đại học Lạc Hồng, đến năm 2030, Ngành Hàn Quốc học - Khoa Đông phương học trở thành đơn vị đào tạo hàng đầu thu hút và đáp ứng sự quan tâm, sự đòi hỏi của đất nước về trình độ ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc, đất nước đang dẫn đầu về đầu tư vào Việt Nam.

2.4. Sứ mạng và tầm nhìn của ngành Việt Nam học

- Sứ mạng:

Ngành VNH là đơn vị đào tạo cử nhân Việt Nam học, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho cơ quan cần tư vấn về lĩnh vực Việt Nam học và phục vụ phát triển du lịch của địa phương và của Việt Nam. 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  321,880       1/282