Giới thiệu

Khoa Đông phương  »  Giới thiệu


Nhân sự

TRƯỞNG KHOA - TS. NGUYỄN HỮU NGHỊ

PHÓ TRƯỞNG KHOA - THS. NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH

ThS. Phan Thế Anh

Trưởng ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

ThS. Nguyễn Thị Như Thường

Trưởng ngành Nhật Bản học

ThS. Đỗ Thị Thùy

Trưởng ngành Hàn Quốc học

ThS. Hoàng Tiến Dũng

Tổ trưởng bộ môn ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

ThS. Trần Thị Gái

Tổ trưởng bộ môn ngành Nhật Bản học

ThS. Nguyễn Hoàng Kim Ngân

Tổ trưởng bộ môn ngành Hàn Quốc học

ThS. Lương Vân Huy

GVCH Ngành NNTQ

ThS. Đặng Thục Anh

GVCH Ngành NNTQ

ThS. Trần Phi Hùng

GVCH Ngành NNTQ

NCS. Triệu Thị Hương

Trợ giảng Ngành NNTQ

ThS. Trần Minh Thùy Dương

GVCH Ngành NBH

ThS. Văn Tường Vi

GVCH Ngành NBH

ThS. Đồng Thị Thu Hà

GVCH Ngành NNTQ

CN. Trầm Ngọc Tuyền

Trợ giảng Ngành NBH

CN.Nguyễn Anh Minh

Trợ giảng ngành NBH

CN. Lâm Hồng Hạnh

Trợ giảng ngành NBH

 

NCS. Nguyễn Hồng Phước

GVCH ngành HQH

CN. Nguyễn Linh Dương

trợ giảng ngành HQH

CN. Tất Gia Thanh

trợ giảng ngành HQH

ThS. Đỗ Thị Kim Oanh

GVCH Ngành VNH - thư ký

ThS. Nguyễn Thái Liên Chi

GVCH Ngành VNH

ThS. Phạm Thị Bích Hằng

GVCH Ngành VNH

KS. Nguyễn Như Ngọt

Quản sinh khoa

CN.Lê Thị Trinh

Giáo vụ khoa

CN.Lê Thị Kiều Trang

Thực tập thực tế

CN.Mai Phương Nhi

Giáo vụ khoa


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  291,266       1/161