Chương trình đào tạo

Khoa Sau đại học  »  Chương trình đào tạo


NỘI DUNG

  Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh

  - Chương trình đào tạo

  + Khóa 2016

  + Khóa 2017

  + Khóa 2020

  + Khóa 2021

  - Đề cương môn học


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    225,355       1/194