Đào tạo

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Đào tạo

Chuẩn đầu ra Ngành Công nghệ thông tin

SO1 Be able to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve broadly-defined engineering problems appropriate to information engineering technology;


Có thể áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại trong toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc lĩnh vực công nghệ kỹ thuật thông tin;
SO2 Be able to design systems, components, or processes meeting specified needs for broadly-defined engineering problems appropriate to information engineering technology;


Có thể thiết kế các hệ thống, thành phần hay quy trình đáp ứng những yêu cầu cụ thể đối với các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật thông tin;
SO3 Be able to apply written, oral, and graphical communication in broadly-defined technical and non-technical environments; and an ability to identify and use appropriate technical literature;


Có thể vận dụng các kỹ năng giao tiếp thông qua văn bản, thuyết trình và đồ hoạ trong các môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; và có khả năng phát hiện, sử dụng các tài liệu phù hợp;
SO4 Be able to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results to improve information system development processes;

Có thể thực hiện các thử nghiệm, đo lường và thí nghiệm, và phân tích cũng như giải thích được các kết quả để cải tiến quá trình phát triển hệ thống thông tin;
SO5 Be able to function effectively as a member as well as a leader in technical teams with appropriate attitude and behavior at work.


Có thể đảm nhiệm tốt vai trò là thành viên hay trưởng nhóm kỹ thuật với thái độ và hành vi phù hợp trong công việc.