Đào tạo

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Đào tạo

Học tập và điểm thi.

I. Quy chế học tập, thi và kỷ luật

Sinh viên xem thông tin chi tiết các mục tại link: http://lhu.edu.vn/247/6287

II. Điểm thi

1. ​Làm tròn điểm​

Theo Thông báo số 88/TB-ĐHLH, ngày 19/9/2013:

  • Điểm học phần và điểm thi tốt nghiệp đuợc chấm bằng thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. Kết quả đuợc xem là đạt khi có điểm thi kết thúc môn học đạt từ 5.0 trở lên
  • Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy đuợc làm tròn đến hai chữ số thập phân

Cách làm tròn điểm này được áp dụng bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 năm 2013 cho toàn bộ sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy, liên thông, hoàn chỉnh, văn bằng 2, vừa làm vừa học.