Đào tạo

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Đào tạo

Học tập và điểm thi.

I. Quy chế học tập, thi và kỷ luật

Sinh viên xem thông tin chi tiết các mục tại link: http://lhu.edu.vn/247/6287

II. Điểm thi

1. ​Làm tròn điểm​

Theo Thông báo số 88/TB-ĐHLH, ngày 19/9/2013:

  • Điểm học phần và điểm thi tốt nghiệp đuợc chấm bằng thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. Kết quả đuợc xem là đạt khi có điểm thi kết thúc môn học đạt từ 5.0 trở lên
  • Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy đuợc làm tròn đến hai chữ số thập phân

Cách làm tròn điểm này được áp dụng bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 năm 2013 cho toàn bộ sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy, liên thông, hoàn chỉnh, văn bằng 2, vừa làm vừa học

2. Hình thức thi và quy điểm môn mạng CISCO​

Điểm thi các môn Mạng CISCO áp dụng từ học kỳ I năm học 2014 - 2015

2.1 Hình thức thi của các môn như sau

- Thi cuối kỳ, gồm 02 phần thi cho tất cả các môn mạng CISCO:

  + Phần 1 - Online final : thi trắc nghiệm online

  + Phần 2 - Skill final: thi thực hành

STT

Môn

Hình thức thi

1

Mạng máy tính

(Semester 1: Introducction to Network)

Phần 1: thi Online trên Cisco

Phần 2: thi tự luận

2

Thiết kế Hệ thống mạng

(Semester 1: Introducction to Network)

Cả 2 phần: thi online trên Cisco

3

Mạng máy tính nâng cao

(Semester 2: Routing & Switching)

Phần 1: thi Online trên Cisco

Phần 2: thi thực hành trên máy tính

4

Quản trị Hệ thống mạng

(Semester 2: Routing & Switching)

Cả 2 phần: thi online trên Cisco

5

Thiết kế hệ thống mạng Intranet

(Semester 2: Routing & Switching)

Cả 2 phần: thi online trên Cisco

6

Thiết kế hệ thống mạng nâng cao

(Semester 2: Routing & Switching)

Cả 2 phần: thi online trên Cisco

7

Quản trị hệ thống mạng LAN

(Semester 3: Scaling Networks)

Phần 1: thi Online trên Cisco

Phần 2: thi thực hành trên máy tính   

8

An toàn và bảo mật hệ thống mạng

(Semester 3: Scaling Networks)

Cả 2 phần: thi online trên Cisco

9

Quản trị hệ thống mạng WAN

(Semester 4: Connecting Networks)

Theo thông báo của giáo viên

10

Thiết bị truyền thông và mạng

(Semester 4: Connecting Networks)

Theo thông báo của giáo viên

11

An toàn và bảo mật hệ thống mạng nâng cao

(CCNA Security v1.2:

Inplementing Network Security)

Theo thông báo của giáo viên

2.2 Cách thức quy đổi điểm

  • Điểm chuyên cần và giữa kỳ: do giáo viên giảng dạy chấm
  • Điểm cuối kỳ

       Điểm thi lần 1

               Là 0(không) điểm: Nếu Phần 1 hoặc Phần 2 < 70%

               Lớn hơn hoặc bằng 5(năm) điểm: Nếu Phần 1 và Phần 2 >= 70%

       Điểm thi lần 2

               Là 0(không) điểm: Nếu Phần 1 hoặc Phần 2 < 75%

               Lớn hơn hoặc bằng 5(năm) điểm: Nếu Phần 1 và Phần 2 >= 75%

2.3 Quy đổi điểm đối với sinh viên học tại các học viện mạng của Cisco.

 - Chỉ chấp nhận quy đổi điểm đối với sinh viên học tại học viện Lac Hong Networking Academy hoặc Pronet Networking Academy.

 -  Chỉ quy đổi điểm cuối kỳ (60%), Không quy đổi điểm phần chuyên cần và tự 

 -  Sinh viên đạt Semester 1 tại các học viện mạng, được quy đổi điểm cuối kỳ cho môn: Mạng máy tính và Thiết kế hệ thống mạng (Sinh viên phải đăng ký trả nợ môn tại Khoa, nếu nợ môn).

 -  Sinh viên đạt Semester 2 (CCNA 5.0) tại các học viện mạng, được quy đổi điểm cuối kỳ cho môn: Mạng máy tính nâng cao, Quản trị hệ thống mạng, Thiết kế hệ thống mạng Intranet (Sinh viên phải đăng ký trả nợ môn tại Khoa, nếu nợ môn).

- Sinh viên đạt Semester 3 (CCNA 5.0) tại các học viện mạng, được quy đổi điểm cuối kỳ cho môn: Quản trị hệ thống mạng LAN và An toàn và bảo mật hệ thống mạng (Sinh viên phải đăng ký trả nợ môn tại Khoa, nếu nợ môn).

 -  Sinh viên chuyển điểm thi cuối kỳ vẫn tham dự kỳ thi bình thường.

 -  Sinh viên đăng ký chuyển điểm với giáo viên giảng dạy môn học theo lịch học của Khoa.

III. Môn tương đương

Khoá 2007

trở về trước

Khoá 2008 đến khoá 2010 Khoá 2011  Khóa 2012 & 2013
 

Mạng máy tính

(Semester 1 - phần 1)

Mạng máy tính 

(Semester 1 - phần 1)

Mạng máy tính 

(Semester 1 - phần 1)

Mạng máy tính 

Thiết kế hệ thống mạng 

(Semester 1 - phần 2)

Thiết kế hệ thống mạng 

(Semester 1 - phần 2)

Thiết kế hệ thống mạng 

(Semester 1 - phần 2)

 

Mạng máy tính nâng cao 

(Semester 2 - phần 1)

Mạng máy tính nâng cao 

(Semester 2 - phần 1)

Thiết kế hệ thống mạng nâng cao

(Semester 2)

Mạng máy tính

nâng cao

Quản trị hệ thống mạng

(Semester 2 - phần 2)

Thiết kế hệ thống mạng Intranet

(Semester 2 - phần 2)

 
 

Quản trị hệ thống mạng LAN

(Semester 3)

Quản trị hệ thống mạng LAN

(Semester 3)

 

An toàn và bảo mật hệ thống mạng

(Semester 3)

 
   

Quản trị hệ thống mạng WAN

(Semester 4)

Quản trị hệ thống mạng WAN

(Semester 4)

   

Thiết bị truyền thông và mạng

(Semester 4)

 
   

An toàn và bảo mật hệ thống mạng nâng cao

(CCNA Security v1.2)

An toàn và bảo mật hệ thống mạng nâng cao

(CCNA Security v1.2)