Chương trình hợp tác quốc tế

Hợp tác đối ngoại  »  Chương trình hợp tác quốc tế

Giới thiệu

Phòng Quan hệ quốc tế là đơn vị có chức năng tham m­ưu giúp Hiệu trưởng về hoạt động Hợp tác quốc tế: xây dựng chiến lược, phương hướng và kế hoạch về hợp tác quốc tế, khai thác viện trợ, hợp tác trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo với các trường cao đẳng, đại học của nước ngoài; với các tổ chức trong nước và quốc tế theo sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền; chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế của nhà trường.

1- Là đơn vị chịu trách nhiệm chính tham mưu Ban Giám hiệu thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế của nhà trường.

2- Xây dựng quy trình, nguyên tắc và làm các thủ tục của hoạt động đối ngoại theo quy định của UBND tỉnh Đồng Nai tại Quyết định số 66/2013/QĐ-UBND và theo Điều lệ trường đại học được ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg  ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ giúp Ban Giám hiệu nhà trường về hợp tác quốc tế.

3- Đề xuất, xây dựng phương hướng, nội dung hoạt động hợp tác quốc tế của trường đồng thời chủ động trong việc tìm hiểu, chọn lựa đề tài, chương trình, đối tác hợp tác có hiệu quả trình Hiệu trưởng quyết định.

4- Phối hợp với Phòng Hành chính-Tổ chức quản lý người nước ngoài đến làm việc, học tập, nghiên cứu tại trường theo kế hoạch hợp tác; phối hợp, hướng dẫn các đơn vị trong trường phát triển mối quan hệ hợp tác. Có trách nhiệm quản lý, theo dõi, giám sát các hoạt động quan hệ hợp tác quốc tế của các đơn vị trong trường để báo cáo thường xuyên cho Ban Giám hiệu.

5- Phối hợp với Phòng Hành chính- Tổ chức, Phòng Đào tạo và các khoa tham mưu Hiệu trưởng  tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế; quản lý các giảng viên, tình nguyện viên đến giảng dạy, làm việc tại trường.

6- Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin về hoạt động hợp tác quốc tế.

7- Tổng hợp các hoạt động quan hệ quốc tế hàng năm báo cáo Hiệu trưởng, tham mưu nội dung để Hiệu trưởng báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo khi có yêu cầu.

Địa chỉ liên hệ

Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Văn phòng: Tầng trệt dãy nhà C ( Cơ sở 1)

Điện thoại: 0613.953.128

Email: qhqt@lhu.edu.vn

Fan page: https://www.facebook.com/qhqt.lhu