Giới thiệu

Tài nguyên học tập  »  Giới thiệu

Nhân sự Thư viện

BỘ PHẬN THƯ VIỆN

Cn Nguyễn Thị Lý

Phụ trách công tác chuyên môn - nghiệp vụ thư viện

ThS Huỳnh Thị Hoàng Loan

Phụ trách công tác làm thẻ

Cn Nguyễn Thị Hồng

Phụ trách công tác phục vụ bạn đọc

Ks Đỗ Văn Đẳng

Phụ trách công tác chụp hình thẻ