Tổng quan

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Tổng quan

Chiến lược phát triển giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020

Mục tiêu chung

Đổi mới cản bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế.

Nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt coi trọng giáo dục lý tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội.

Nhiệm vụ chủ yếu

- Triển khai đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo trong nhà trường

- Đổi mới cơ chế quản lý trong trường

- Thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của trường.

- Tiếp tục thực hiện chỉ thị 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (tổng kết 3 năm).

- Thực hiện đổi mới tổ chức và thanh tra trong trường. chỉ đạo công tác tự kiểm tra.

- Thực hiện quy trình đăng ký xác định chỉ tiêu hàng năm học. Thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trong trường.

- Đổi mới hoạt động khảo thí, kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo.

- Đổi mới công tác thu thập và xử lý thông tin.

Đổi mới công tác thi đua khen thưởng.

Xây dựng đội ngũ

Thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2012 – 2020.

Tổ chức đánh giá xếp loại nhà giáo.

Nâng cao năng lực tin học và ngoại ngữ cho nhà giáo.

Thực hiện việc đào tạo tiến gĩ, thạc sĩ kết hợp trong và ngoài nước.

- Thực hiện chính sách ưu đãi trong tuyển dụng, sàng lọc giảng viên.

- Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học.

- Mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ, chủ yếu tiếng Anh ( Đề án dạy và học Ngoại ngữ).

- Đổi mới mục tiêu và nội dung đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn năng lực nghề nghiệp của người lao động. Kết hợp giữa dạy lý thuyết và thực hành theo chương trình tích hợp.

- Đổi mới chương trình giáo dục theo hướng gắn với nhu cầu xã hội. Chuyển mạnh sang đào tạo tín chỉ. Phát triển chương trình đào tạo theo hai hướng: nghiên cứu và nghề nghiệp ứng dụng.

- Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, đạo đức sinh viên theo hướng phát huy tính tích cực tự giác, chủ động, sáng tạo của ngượi học, chuyển trọng tâm đánh giá nội dung học tập sang đánh giá phẩm chất và năng lực của người học, biến quá trình truyền thụ tri thức một chiều thành quá trình tự học có hướng dẫn và quản lý của giảng viên.

- Tăng cường công tác giáo dục toàn diện sinh viên.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với đặc thù của ngành là thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; Tăng cường công tác quản lý, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong sinh viên. Chỉ đạo triển khai Chương trình hành động của ngành Giáo dục về phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực không lành mạnh giai đoạn 2011 – 2015. Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Triển khai kế hoạch hành động của ngành Giáo dục về phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2012 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Xây dựng và triển khai đề án “Tăng cường công tác phòng chống ma túy trong trường học tại các khu phức tạp về tệ nạn ma túy”, đề án “Giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2012 – 2020”.

- Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe của học sinh, sinh viên: xây dựng đề án đổi mới việc giảng dạy môn học thể dục và các hoạt động thể thao trường học; xây dựng tiêu chí đánh giá về công tác thể dục thể thao trường học. Tiếp tục tăng cường tổ chức các hoạt động thể thao học sinh, sinh viên trong nước và quốc tế.

- Triển khai có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2010 – 2012. Xây dựng đề án đến năm 2020.

- Công tác kế hoạch tài chính và tăng cường cơ sở vật chất.

- Xây dựng mức học phí trong đó xác định tương quan giữa đầu tư, học phí và chất lượng đào tạo.

- Thực hiện tốt các chính sách miễn, giảm học phí và chính sách tín dụng sinh viên. Tiếp tục thực hiện hỗ trợ kinh phí cho giảng viên tự học cao học và nghiên cứu sinh.

- Xây dựng quy hoạch phát triển tổng thể nhà trường giai đoạn 2012 – 2020.

- Xây dựng hệ thống thư viện điện tử và trung tâm học liệu. Xây dựng các phòng thí nghiệm hiện đại.

- Tăng cường cơ sở vật chất và hiện đại hóa trang thiết bị.

- Đẩy mạnh đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội.

- Huy động tối đa sự tham gia các doanh nghiệp vào việc xác định nhu cầu đào tạo, xây dựng và đánh giá chương trình, hỗ trợ trong việc bố trí chỗ thực tập và tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp. Triển khai tích cực các hợp đồng, thỏa thuận, sử dụng nhân lực đã ký kết.

- Mở rộng các hình thức, nội dung liên kết giữa trường và doanh nghiệp trong đào tạo, sử dụng nhân lực và nghiên cứu chuyển giao công nghệ.

- Cố gắng liên kết với đối tác nước ngoài trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng công nghệ mới.

- Tập trung đầu tư cho các cơ sở nghiên cứu khoa học mũi nhọn trong nhà trường.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ thông tin.

- Xây dựng và triển khai mạng, phát triển và xây dựng thư viện, nguồn tài nguyên nội dung thông tin số, công nghệ e-Learning góp phần đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy.

- Nâng cao chất lượng đào tạo về công nghệ thông tin cơ bản và chuyên ngành cho sinh viên.

- Mở rộng và nâng cao hiệu quả về hợp tác quốc tế về giáo dục.