Tổng quan

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Tổng quan

Sứ mạng - Mục tiêu

Sứ mạng:

“Trường Đại học Lạc Hồng là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học ứng dụng, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội. Trường cung cấp nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài có năng lực và phẩm chất phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế”

Mục tiêu:

“Trường Đại học Lạc Hồng đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Đào tạo người học trình độ CĐ, ĐH, sau ĐH chất lượng cao theo nhu cầu xã hội; nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành nghề nghiệp; có các kỹ năng mềm về tin học, ngoại ngữ; có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe; có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp; có ý thức phục vụ nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguồn nhân lực được Nhà trường đào tạo có khả năng học tập nâng cao trình độ; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo; có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo; từng bước tự đào tạo thành nhà quản lý.

Nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng nhân tài có trình độ cao về lý thuyết và thực hành; có năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo; phát hiện và giải quyết những vấn đề mới về khoa học, công nghệ; có khả năng học tập sau ĐH trong và ngoài nước”.