Tổng quan

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Tổng quan

Nhận diện thương hiệu

Tên gọi

- Tiếng Việt:Trường Đại học Lạc Hồng

- Tiếng Anh: Lac Hong University

- Tên viết tắt: LHU

Logo chính thức

          

- Photoshop : LogoLHU.psd

- Word : LHULogo_BlackWhite.wmf

- Corel : LHULogo_Color.cdr

Phong bì

Danh thiếp