Giáo viên

Nghiên cứu khoa học  »  Quyết định  »  Giáo viên


NỘI DUNG

    Quy định NCKH giảng viên 2012

    Trường Đại học Lạc Hồng ban hàng quy định nghiên cứu khoa học giảng viên theo quyết định số 268/QĐ-ĐHLH ngày 05/5/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng. Xem chi tiết trong file đính kèm.

         Quy định NCKH giảng viên 2012


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      45,719       1/248