NCKH Cấp Bộ

Nghiên cứu khoa học  »  NCKH Cấp Bộ


Thông báo tuyển chọn đề tài/ nhiệm vụ KHCN cấp Bộ 2012

Kính gửi:        Các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng
                        các viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2012 như sau:

1. Điều kiện tham gia tuyển chọn: 
- Tổ chức: là các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng, các viện, trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
- Cá nhân: Cá nhân thuộc các tổ chức nêu trên, có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 4 Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn:
Mỗi hồ sơ được đăng ký tuyển chọn một đề tài/nhiệm vụ trong Danh mục đề tài /nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2012 đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tại Quyết định số 1981/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2011.
Hồ sơ tham gia tuyển chọn bao gồm:
- Công văn đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, trong đó nêu rõ cam kết hỗ trợ cho chủ trì đề tài.
- Thuyết minh đề tài: 10 bản (1 bản gốc, 9 bản sao) lập theo Mẫu 4, Phụ lục I Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thuyết minh đề tài phải được Thủ trưởng cơ quan, tổ chức ký tên, đóng dấu.
- Thuyết minh tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: 10 bản (1 bản gốc, 9 bản sao) lập theo Mẫu 5, Phụ lục I Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thuyết minh tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân phải được Thủ trưởng cơ quan, tổ chức ký tên, đóng dấu xác nhận.
Trên cơ sở định hướng mục tiêu, dự kiến kết quả, sản phẩm của đề tài, bản Thuyết minh phải được lập đầy đủ và chi tiết tất cả các mục, nêu rõ được tên sản phẩm của đề tài, số lượng, chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật chủ yếu đối với sản phẩm, địa chỉ ứng dụng, dự toán kinh phí phù hợp với mục tiêu, nội dung nghiên cứu, tiến độ thực hiện, phù hợp với quy định liên quan về kinh phí đề tài, nêu rõ nguồn kinh phí (từ ngân sách Nhà nước, từ các nguồn hỗ trợ khác), v.v… Thời gian thực hiện đề tài khoảng 2 năm (24 tháng). Bản thuyết minh đề tài thể hiện rõ sự gắn kết với đào tạo sau đại học (cao học, nghiên cứu sinh) và khả năng công bố các kết quả nghiên cứu sẽ được ưu tiên tuyển chọn.
Công văn, Thuyết minh đề tài và Thuyết minh tiềm lực khoa học đóng thành tập, sử dụng bìa mềm không giấy bóng kính. Ngoài bìa ghi rõ tên đề tài, tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn.
Hồ sơ tham gia tuyển chọn được niêm phong, bên ngoài ghi rõ "Hồ sơ tuyển chọn đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2012" và gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng thời hạn quy định.
            3. Thời hạn nhận hồ sơ: trước 16 giờ 00 ngày 13 tháng 6 năm 2011.
            4. Địa chỉ nhận hồ sơ:          Bộ Giáo dục và Đào tạo
            Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
                                                            Số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội.
                                                            Phòng 305 Nhà C, điện thoại: (04)38695577
            5. Ghi chú:
- Trong khi chưa hết thời hạn nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn có quyền rút hồ sơ cũ thay hồ sơ mới.
- Đối với hồ sơ tham dự tuyển chọn gửi qua đường bưu điện, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ tiếp nhận những hồ sơ có dấu nhận gửi của cơ quan bưu chính trước 16 giờ 00 ngày 13 tháng 6 năm 2011.
- Danh mục đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2012, Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các mẫu biểu liên quan tham khảo và tải về tại địa chỉ: http://khcn.moet.gov.vn.

                                                                                                                                                                      TL. BỘ TRƯỞNG

                                                                                                                                                            VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC

                                                                                                                                                           CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                           Tạ Đức Thịnh

Tải file tại đây


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  208,634       1/387