NCKH Cấp Bộ

Nghiên cứu khoa học  »  NCKH Cấp Bộ


Qđ v/v phê duyệt danh mục đề tài/ nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2012

                                                                                      BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP, ngày 19/3/2008 của Chính phu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét kết quả phiên họp của các hội đồng xác định danh mục đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2012;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
 
                                                                                                      QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Phê duyệt danh mục đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để đưa ra tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện năm 2012 gồm 181 đề tài, 12 nhiệm vụ trong danh mục kèm theo.
Điều 2: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm thông báo và triển khai thực hiện tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, nhiệm vụ năm 2012. Danh mục đề tài, nhiệm vụ, thông báo tuyển chọn đăng trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 3: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
                                                                                                                                                                           KT.BỘ TRƯỞNG
                                                                                                                                                                             THỨ TRƯỞNG

      Nơi nhận:

 
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCNMT.
                                                                                                                                                                            Trần Quang Quý                                                                                                                                                                                                                

Tải file tại đây:

- 1981/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài và nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2012.

 - Danh mục đề tài/ nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2012.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  208,075       1/743