Văn bản

Đảng bộ  »  Văn bản

NỘI DUNG

  Sao gửi tài liệu hỏi đáp các văn kiện Đại hội đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần IX

  ĐẢNG BỘ KHỐI DÂN CHÍNH ĐẢNG

  ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

  SỐ: 53 - CV/ĐULH

  V/v sao gửi tài liệu hỏi đáp các văn kiện

  Đại hội đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần IX (2010 – 2015)

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   

   

  Biên Hòa, ngày 15 tháng 02 năm 2011

   

   

  Kính gửi:                      -   Các Chi bộ trực thuộc

   

  Tiếp tục thực hiện công tác triển khai quán triệt, tuyên truyền các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2010 – 2015),

  Ban Thường vụ Đảng ủy trường yêu cầu:

  Các chi bộ tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong Đảng, trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nội dung văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010 – 2015) về các chuyên đề sau (bằng đĩa CD gửi đính kèm):

  Ø     CD1: Chuyên đề 1: về xây dựng đội ngũ trí thức ở Đồng Nai.

  Ø     CD2: Chuyên đề 2: về công nghiệp – công nghệ - công nhân ở Đồng Nai.

  Ø     CD3: Chuyên đề 3: về nông nghiệp – nông dân – nông thôn ở Đồng Nai.

  Ø     CD4: Chuyên đề 4: về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

  Ban Thường vụ Đảng ủy trường đề nghị các chi bộ tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và nghiêm túc thực hiện, báo cáo kết quả về VP Đảng ủy trường trước ngày 25 tháng 03 năm 2011 để Đảng ủy tổng hợp báo cáo Đảng ủy cấp trên.

   

   

   

  Nơi nhận:

  -        Như kính gửi (thực hiện)

  -       Lưu VP Đảng ủy

  TM. BTV ĐẢNG ỦY TRƯỜNG

  BÍ THƯ

   

   

  (đã ký)

   

  Nguyễn Trùng Phương

   

   


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    1,308,925       1/342