Văn bản

Đảng bộ  »  Văn bản


NỘI DUNG

    Hướng dẫn Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2014

    Căn cứ Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW ngày 24/01/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc hướng dẫn công tác tuyên tuyền biển, đảo năm 2014 và Kế hoạch số 1936/KH-BTLV2-BTGTU ngày 31/12/2013 giữa Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai về việc phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2014; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo tải tại đây


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      1,318,343       2/182