Văn bản

Đảng bộ  »  Văn bản


NỘI DUNG

  Thực hiện KL số 86-KL/TW về tăng cường lãnh đạo đảm bảo an ninh

  ĐẢNG BỘ KHỐI DÂN CHÍNH ĐẢNG

  ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH LẠC HỒNG

  SỐ: 61 - CV/ĐULH

  sao gửi kế hoạch về thực hiện kết luận số 86-KL ngày 05/11/2010 của Bộ Chính trị về thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 14/10/2006 của Bộ Chính trị về “tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới”

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   

   

  Biên Hòa, ngày 03 tháng 3 năm 2011

   

   

  Kính gửi:                      -   Các Chi bộ trực thuộc

   

  Ngày 07/3/2011, Đảng ủy khối Dân chính Đảng tỉnh Đồng Nai có kế hoạch số 10-KH/ĐUK nhằm triển khai thực hiện kết luận số 86-KL ngày 05/11/2010 của Bộ Chính trị về thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 14/10/2006 của Bộ Chính trị về “tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới” Thường trực Đảng ủy trường sao gửi kế hoạch cho các chi bộ.

  Đề nghị các chi bộ căn cứ kế hoạch trên triển khai, xây dựng kế hoạch thực hiện và báo cáo kết quả về Thường trực Đảng ủy trường trong các cuộc họp./.

   

  Nơi nhận:

  -        Như kính gửi (thực hiện)

  -       Lưu VP Đảng ủy

  TM. BTV ĐẢNG ỦY TRƯỜNG

  BÍ THƯ

   

  (đã ký)

   

  Nguyễn Trùng Phương

   

   


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    1,318,347       5/186