Văn bản

Đảng bộ  »  Văn bản

NỘI DUNG

    Tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

    Thực hiện công văn số 460-CV/BTG.ĐUK ngày 20 tháng 2 năm 2014 của Đảng ủy khối về việc tuyên truyền Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

    Tải nội dung tại đây: 18-CT/TU


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      1,308,932       1/342