Văn bản

Đảng bộ  »  Văn bản


NỘI DUNG

  Lời bài hát Quốc tế ca

  QUỐC TẾ CA

  Nhạc: P. Degeyter

  Lời: Eugène Pottier

   

  Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian, vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn. Sục sôi nhiệt huyết trong tâm đầy chứa rồi. Quyết phen này sống chết mà thôi. Chế độ xưa ta mau phá sạch tan tành. Toàn nô lệ vùng đứng lên đi. Nay mai cuộc đời của toàn dân khác xưa, bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình.

  Đấu tranh này là trận cuối cùng, kết đoàn lại để ngày mai. “L’In – ter – na – ti – o – na - le sẽ là xã hội tương lai.

  Đấu tranh này là trận cuối cùng, kết đoàn lại để ngày mai .L’In – ter – na – ti – on - le sẽ là xã hội tương lai.

   

  Các đồng chí có thể tải lời bài hát tại đây:

   


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    1,318,338       1/227