Giới thiệu

Khoa Sau đại học  »  Giới thiệu

Đội ngũ lãnh đạo, chuyên viên Khoa Sau đại học

 

TS. Lê Thu Thủy

Trưởng Khoa Sau đại học

Email: thuylt@lhu.edu.vn

PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Diệp

Phó Trưởng Khoa Sau đại học

Nguyễn Thị Thủy

Phạm Nguyễn Nguyên Hương

Nguyễn Ngọc Phương Thanh

Đỗ Văn Lộc

Chuyên viên

Email: thuynt@lhu.edu.vn

Chuyên viên

Email: huongpnn@lhu.edu.vn

Chuyên viên

Email: thanhnnp@lhu.edu.vn

Chuyên viên

Email: loctcnh@lhu.edu.vn


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  142,911       1/287