Giới thiệu

Khoa Sau đại học  »  Giới thiệu


Đội ngũ lãnh đạo, chuyên viên Khoa Sau đại học

 

TS. Lê Thu Thủy

Trưởng Khoa Sau đại học

Email: thuylt@lhu.edu.vn

TS. Lữ Phi Nga

Phó Trưởng Khoa Sau đại học

 

Nguyễn Thị Thủy

Phạm Nguyễn Nguyên Hương

Nguyễn Ngọc Phương Thanh

Chuyên viên

Email: thuynt@lhu.edu.vn

Chuyên viên

Email: huongpnn@lhu.edu.vn

Chuyên viên

Email: thanhnnp@lhu.edu.vn

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  160,211       1/484