Đoàn Thanh niên

Đoàn TN - Hội SV  »  Văn bản  »  Đoàn Thanh niên

Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Các Đ/c tải về tại đây.