Đoàn Thanh niên

Đoàn TN - Hội SV  »  Văn bản  »  Đoàn Thanh niên


Đẩy mạnh thực hiện phong trào 1 + 1

Chủ trương 1+1 là mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia tổ chức Ðoàn, Hội. Việc thực hiện chủ trương 1+1 là một trong những nội dung quan trọng nhằm đẩy mạnh đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở Đoàn, Hội.

Nhằm cụ thể hóa chủ trương này, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Lạc Hồng đã ban hành Hướng dẫn và triển khai đến các cấp bộ Đoàn trong toàn trường. Trong đó, tập trung vào các nội dung trọng tâm bao gồm: Quán triệt trong toàn thể đoàn viên, hội viên, các chi đoàn, chi hội nhiệm vụ công tác vận động sinh viên tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội để nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng lớp thanh niên vừa hồng, vừa chuyên, góp phần xây dựng Đoàn, Hội ngày càng vững mạnh. Việc giới thiệu, tập hợp thanh niên phải được đặt thành nhiệm vụ thường xuyên của các chi đoàn, chi hội và từng đoàn viên, hội viên. Trong thời gian một năm, mỗi đoàn viên, hội viên phải vận động, giới thiệu được ít nhất 01 thanh niên tham gia tổ chức Đoàn, Hội nhằm phát huy vai trò nêu gương, nòng cốt của đoàn viên trong việc thu hút, đoàn kết tập hợp thanh niên. Mỗi chi đoàn, chi hội cần xây dựng kế hoạch tập hợp thanh niên, đề ra mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể, đa dạng hóa phương thức tập hợp sinh động, thiết thực với giai đoạn mới.

Đại học Lạc Hồng tổ chức kết nạp đoàn viên mới

Để hiện thực hóa chủ trương “1+1”, Ban Thường vụ đoàn trường cũng đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiến hành rà soát về thực trạng số lượng, chất lượng đoàn viên,  sinh viên tại đươn vị mình; định hướng thực hiện chủ trương, lựa chọn sinh viên tiêu biểu giới thiệu vào Đoàn, Hội, đặc biệt chú trọng sinh viên từ các câu lạc bộ, đội, nhóm. Đồng thời, tích cực tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, quán triệt chủ trương đến đoàn viên, sinh viên thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, qua các chương trình, hoạt động mà cao điểm là “Ngày đoàn viên” được tổ chức vào tháng thanh niên; tăng cường đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn theo hình thức sinh hoạt toàn Đoàn, sinh hoạt cụm chi đoàn với nhiều nội dung phong phú và phân công các đoàn viên tích cực tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia. Bên cạnh đó, trong các đợt kiểm tra chuyên đề, kiểm tra 6 tháng, cuối năm, các cấp bộ Đoàn đã lồng ghép kiểm tra việc thực hiện chủ trương 1+1 góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chủ trương.

Việc thực hiện chủ trương 1+1 đã được 100% Đoàn cấp khoa tích cực triển khai nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội vững mạnh.

Trong năm học 2018 - 2019, Đoàn cơ sở khoa Ngôn ngữ được đánh giá là cơ sở đoàn thực hiện tốt chương trình 1+1; Với việc đã giới thiệu, phát triển gần 500 đoàn viên mới trong tổng số gần 1500 đoàn viên mới được phát triển trong năm học. Trong đó Đ/c Nguyễn Thị Thuý Vi, Phó Bí thư Đoàn khoa đã góp phần không nhỏ trong thành công chung của phong trào cấp khoa, cùng với việc hướng dẫn thực hiện chương trình 1+1 đến 100% Chi đoàn, đoàn viên trong toàn khoa, tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng có hiệu quả nhằm nâng cao tỉ lệ đoàn viên trong khoa đạt tỉ lệ đến 90%


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  853,309       8/600