Biểu mẫu

Khoa Sau đại học  »  Biểu mẫu

Các biểu mẫu dành cho nghiên cứu sinh

Mẫu 01_Đơn xin học ghép (Bổ túc kiến thức thạc sĩ)

Mẫu 02_Báo cáo tiến độ học tập nghiên cứu sinh

Mẫu 03_Đơn xin đổi tên đề tài luận án tiến sĩ

Mẫu 04_Đơn xin đổi giảng viên hướng dẫn thực hiện đề tài luận án tiến sĩ

Mẫu 05_Lý lịch khoa học nghiên cứu sinh

Mẫu 5.1_Đăng ký bảo vệ chuyên đề tiến sĩ

Mẫu 5.2_Tờ trình chỉnh sửa chuyên đề tiến sĩ

Mẫu 6.0_Phiếu đăng ký hội thảo

Mẫu 6.1_Phiếu đăng ký bảo vệ LATS cấp cơ sở

Mẫu 6.2_Nhận xét giảng viên hướng dẫn cho nghiên cứu sinh

Mẫu 6.3_Tờ trình chỉnh sửa LATS cấp cơ sở

Mẫu 7.1_Phiếu đăng ký gửi LATS cho phản biện độc lập

Mẫu 7.2_Tờ trình chỉnh sửa LATS theo phản biện độc lập

Mẫu 8.1_Phiếu đăng ký bảo vệ LATS cấp Trường

Mẫu 8.2_Nhận xét giảng viên hướng dẫn cho nghiên cứu sinh cấp Trường

Mẫu 8.3_Tờ trình chỉnh sửa luận án tiến sĩ cấp Trường

Mẫu 09_Đơn xin gia hạn thực hiện đề tài luận án tiến sĩ

Mẫu 10_Giấy xác nhận của đồng tác giả cho phép NCS được sử dụng bài báo/công trình nghiên cứu/đề tài

Mẫu 11. Trang Thông tin tóm tắt những đóng góp mới về mặt học thuật và lý luận của luận án tiến sĩ

-----

Phụ lục 1- Hướng dẫn trình bày luận án tiến sĩ

Phụ lục 2 - Hướng dẫn trình bày bìa luận án tiến sĩ

Phụ lục 3 - Hướng dẫn trình bày tóm tắt luận án tiến sĩ

Phụ lục 4.1 - Hướng dẫn trình bày tuyển tập công trình

Phụ lục 4.2 - Hướng dẫn trình bày các công trình khoa học liên quan

Phụ lục 5 - Danh mục hồ sơ đăng ký báo cáo các cấp


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  23,516       1/231