Đoàn - Hội sinh viên trường

Đoàn TN - Hội SV  »  Tuyên dương - Khen thưởng  »  Đoàn - Hội sinh viên trường


QĐ Khen thưởng của trường cho CLB, Đội nhóm, SVTN 2016 - 2017

Xem quyết định tại đây.

Hình 1: Quyết định của nhà trường

Hình 2: Danh sách các tập thể, cá nhân được khen thưởng


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  1,264,723       1/821