Ban Lãnh đạo

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Ban Lãnh đạo


Ban lãnh đạo các phòng, ban

* Phòng Đào tạo

ThS. Nguyễn Trọng Vinh

ThS Nguyễn Trọng Vinh
Trưởng phòng

 TS Nguyễn Hoàng Xuân Anh
Phó Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

ThS Huỳnh Thái Quang
Phó Trưởng phòng

 

* Phòng Hành chính - Tổ chức

ThS. Trần Hoàng Minh

TS Trần Hoàng Minh
Trưởng phòng
 
 

* Phòng Tài chính

Bà Trần Thị Mỹ Hương
CN Trần Thị Mỹ Hương
Trưởng phòng
ThS. Lê Thị Thu Hà
ThS Lê Thị Thu Hà
Phó Trưởng phòng

 

* Phòng Công tác sinh viên

ThS. Nguyễn Hồ Xuân Hương
ThS Nguyễn Hồ Xuân Hương
Trưởng phòng
ThS. Vũ Văn Tuấn
ThS Vũ Văn Tuấn
Phó Trưởng phòng

 

* Phòng Quan hệ quốc tế 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền
ThS Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Trưởng phòng
TS. Lê Phương Trường
  • ThS Hoàng Tiến Dũng
  • Phó Trưởng phòng
  •  

* Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng 

TS. Lê Phương Trường
 TS Lê Phương Trường
Trưởng phòng
ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền
ThS Nguyễn Thị Thu Hiền
Phó Trưởng phòng
ThS. Trần Thị Thiên Thanh
ThS Trần Thị Thiên Thanh
Phó Trưởng phòng

 

* Phòng Quản trị và Cung ứng vật tư

ThS. Châu Quang Trạng
  • ThS Châu Quang Trạng
  • Trưởng phòng

* Phòng Thanh tra giáo dục

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền
ThS Đào Thanh Mai
Trưởng phòng

* Ban Quản lý Khu nội trú sinh viên

TS. Nguyễn Việt Hùng

TS Nguyễn Việt Hùng
Trưởng ban

  • ThS Lê Sơn Quang
  • Phó Trưởng ban

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  131,977       1/303