Ban Lãnh đạo

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Ban Lãnh đạo

Hội Đồng Quản Trị

Bà. Đỗ Thị Lan Đài

Chủ tịch HĐQT

Thầy Đỗ Hữu Tài

Ông. Đỗ Hữu Tài

Ủy viên

Ông. Nguyễn Trùng Phương

Ủy viên

Ông. Diệp Cẩm Thu

Ủy viên

Ông. Lâm Thành Hiển

Ủy viên

Bà. Nguyễn Thị Lan Hương

Ủy viên

Ông. Đỗ Khôi Nguyên

Ủy viên