Phòng TN Khoa Dược

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Phòng thí nghiệm  »  Phòng TN Khoa Dược

Phòng thực hành Hóa đại cương vô cơ

Tại đây, sinh viên được thực hiện các phản ứng để xác định các nhóm nguyên tố. Ngoài ra, sinh viên được cung cấp những khái niệm cơ bản về đặc điểm, trạng thái, tính chất lý, hóa và phân loại các nguyên tố như Hydrogen, các nguyên tố thuộc nhóm I đến nhóm VIII.

Xem thông tin chi tiết tại https://duoc.lhu.edu.vn/563/25192/Phong-Thuc-hanh-Hoa-dai-cuong-vo-co.html


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  73,998       1/220