Phòng TN Khoa Dược

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Phòng thí nghiệm  »  Phòng TN Khoa Dược

Phòng thực hành Hóa phân tích

Sinh viên được trang bị kiến thức về quang phổ, khối phổ (UV-VIS, IR, AAS, MS) và chia tách (GC, HPLC, SFC, TLC, CE), kiến thức trình bày nguyên tắc của phương pháp phân tích hóa học: acid-base, tạo phức chất, oxy hóa khử, kết tủa và phương pháp khối lượng. Ngoài ra, sinh viên được trang bị các kỹ năng vận hành được các thiết bị phân tích như quang phổ, HPLC vào phân tích thuốc và thực hiện đúng các thao tác định lượng: đo thể tích, đo khối lượng, xử lý được số liệu thực nghiệm và trình bày kết quả phân tích.

Xem thông tin chi tiết tại https://duoc.lhu.edu.vn/563/28817/Phong-Thuc-hanh-Hoa-Phan-Tich.html

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  73,726       1/185