Phòng TN Khoa Dược

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Phòng thí nghiệm  »  Phòng TN Khoa Dược

Phòng thực hành Hóa hữu cơ

Phòng thực hành Hóa hữu cơ giúp sinh viên giải thích được hiện tượng đồng phân trong hóa hữu cơ, cách vận dụng được các hiệu ứng điện tử và hiệu ứng lập thể để giải thích tính acid – base, khả năng phản ứng, hướng phản ứng và cơ chế phản ứng, cách trình bày cấu tạo, các hóa tính và các phản ứng định tính chính của các hóa chất hữu cơ cơ bản và các hợp chất đa chức và tạp chức. Ngoài ra, sinh viên được trang bị kỹ năng viết được tên các hợp chất hữu cơ theo danh pháp quốc tế và tên thông thường và tổng hợp ở quy mô phòng thí nghiệm một vài nguyên liệu hóa dược.

Xem thông tin chi tiết tại https://duoc.lhu.edu.vn/563/25193/Phong-Thuc-hanh-Hoa-huu-co.html


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  73,730       1/185