Phòng TN Khoa Dược

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Phòng thí nghiệm  »  Phòng TN Khoa Dược

Phòng thực hành Vật lý

Là phòng trang bị cho sinh viên kiến thức về ứng dụng các qui luật về nhiệt học để giải thích các hiện tượng liên quan đến tính chất vật lý như ngậm nước, hút ẩm, lên hoa...; ứng dụng các qui luật về cơ học lượng tử để giải thích các trạng thái của vật chất trương nở, độ nhớt, tính dẻo...; trình bày được các ứng dụng của quang học trên các thiết bị sử dụng trong ngành Dược như kính hiển vi điện tử quét, máy đo UV, các thiết bị đo phổ và kỹ năng thực nghiệm để khảo sát vài ứng dụng của vật lý trong ngành dược.

Xem thông tin chi tiết tại https://duoc.lhu.edu.vn/563/25190/Phong-Thuc-hanh-Vat-ly.html


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  73,671       1/189